Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2009-05-27

Lietuvių archetipiniai idealai ir tikėjimai

Lietuvių  archetipiniai idealai ir tikėjimai (iš serijos Būdas žemaičių Lietuvos astrologine tarme)

Jei  Romos Vatikanas nesugalvotų  katalikybės, ją  garantuotai  išplukdytų į pasaulį, apraizgytų  pasakiškais mitais ir teatrališka veidmainyste lietuviai. Katalikiškesni už  visus kitus. Èia – ne ironija ar skepsis, o atsakymai sau pačiai , gal ir kitiems – koks archetipinis guru ar ganytojas idealiai tinka mūsų tautai, taigi kas gali tikėtis tikslaus „dvasinio“ brendingo dėka didelės komercinės, dharminės  sėkmės  tradicijoms ir gentainių papročiams paklūstančių  lietuvaičių tarpe .

Tikėjimai-idealai- principai- etika-dvasios mokytojai  kolektyvinėje lietuvių pasąmonėje atitinka Žuvų archetipą (energetiką). Žuvų energetiką valdo Neptūnas.


Ši vaiskiai mėlynos  spalvos planeta  generuoja žmoguje ir žmonių bendrijose energijas, žadinančias spalvingus vaizdinius-vizijas,  iliuzijas ir  gilių meditacijų būsenas, aukštus  ir nežemiškus idealus,  išgrynintą, absol nematerialų sakralumą, abstrakčius ir atitrūkusius  nuo žemės mitus, platoniškos ir nekūniškos meilės troškimus. Neptūno principas : kuo tiki, tokį filmuką – savo gyvenimą – ir regi, tokia tikrove ir mėgaujiesi arba ja bjauriesi . Anksčiau be tikėjimo – nebuvo žmogaus. Dabar be tikėjimo – neįmanoma tikroji motinystė, saviraiška, net – prasimaitinimas,  ekonomika ir pardavimai. Jei  netiki  savo talentais, jais nepatikės ir kiti , taigi jų  niekam nereikės.

Tikėjimu , mitais ir iliuzijomis, legendomis ir mistifikacijomis  in New Age  grindžiama rinka, finansų srautai. Įtikėjote kaučingu? Valio, nerkite  į gyvenimo gelmes ir susiplakę būrin su kitais kaučingistais, be jokios abejonės, surysit visą įmanoma planktoną  ir kitus gyvus  nekoučinginius padarėlius pakeliui Nebent susidursite su Peterio F.Druckerio fanatikais J))))) . Įtikėjote, jog  valstybės obligacijos – gera investicija? Ok, gal kokius 5-is metus jums nereikės  svaigintis alkoholiu ar murksoti nusivylus prie TV , nes gyvensit optimistine viltimi, kad  tie gauti  popieriukai jus  kada nors  praturtins.

Nukrypau nuo temos. Toliau - apie  lietuviškus idealus ir guru, kuriuos kone idealiai atitinka katalikiška ideologija ir mitologija.  Neptūno režisūroje mūsų kunigai ir šventieji   turi būti na visiškai nežemiški, bekūniai, oro debesys. Atsidavę ir pasiaukoję kažkam nematomam ir paslaptingam , persmelkti beribio gailestingumo, mintantys gryna dvasia ir gyvenantys kaip filme apie Motiną Teresę ar Princesę Dianą. Jokių pinigų, jokių paklydimų, jokių žmogiškų silpnybių .Lietuvių guru turėtų nevaikščioti į tualetą,  neturėti lytinių santykių, gyventi be elektros, misti Šventa dvasia ir kalbėti  dangiškais, metaforiniais, daugiareikšmiais  tekstais. Maždaug: jei jau jam Dievas padeda, lai ir įrodo, kad gali gyventi duona ir vandeniu.

 

Aha, JE J.A. Bačkis turi  didelį plazminį televizorių – „baisu, baisu, - kuždasi  aršios davatkos -  koks bedievis“. O jei jis  vietoj XXI  amžiaus  gilaus, modernaus krikščioniško mąstytojo refleksijų   virkautų-rypautų apie dorą ir abstrakčią meilę  kibirais per mišias , jei mokėtų  tobulai  katalikiškai  imituoti  veido išraiškomis užuojautą ar pseudodvasingumą ,  ar ekstazėje lyg koks alkoholikas deklamuoti poetizmus – na čia jau  mums būtų Dievo  paženklintas žmogus.

Nesmerkiu tautiečių, jiems  reikia  kokio gudručio zen-budisto Džeimso, nusmurgėlio Helmio ar importinių Meilės kelio vadybininkų. Beje, guru  ar dvasinis idealas privalo turėti menišką, kinematografinį įvaizdį –  gal su Kristaus barzda,  su plevenančia žynės toga,  su kalbančiais akmenimis pašventintoje sodyboje, su degančiomis akimis ir meiliais užuojautos, supratimo žodžiais ant lūpų kraštų. Ir svarbiausias Neptūno principas – Dievo vietininkas Žemėje  turi versti tikinčiuosius kentėti,  atgailauti ir jausti amžiną kaltę dėl kūniškumo ar kitokių smulkių žemiškų  griekelių, kurie  šiaip jau išperkami savaime , momentaliai – vaiko apkabinimu, šypsena kaimynei, patarimu  bėdon pakliuvusiai draugei.

Tačiau katalikiškas kanonas reikalauja kaupti  nuodėmių kraitį nuo sekmadienio išpažinties iki kito sekmadienio, nuo vieno jogos workshopo iki sekančio . Bekaupiant pamirštamas gyvenimo skonis, o sublimuojant negatyvias energijas, per išpažintį išties vyksta orgazminės-transinės  nirvanos ir jų fone -  įvairūs psichikos fenomenai, dar vadinami apreiškimais ir stebuklais.

Neptūno idealizmas primena fontaną. Guru čia iškeliami į padanges , apipinami legendomis, jų šventame vandenyje turškiamasi iki pamišimo ekstazės. Tačiau pakanka vienos klaidos, vieno taršalo – ir ta pati tikinčiųjų minia  paverčia gryną fontano vandenį , kuriame  ką tik dvasiškai švarinosi, srutųar naftos purslais. Ir štai šviesuolis virsta  pragaro demonu. Taip  pasišventėlis, žmonėms tarnavęs  tėvas Stanislovas dėl kelių gašlių aistringų moteriškių gauna  liaudies legendose  kone amžiną „ištvirkėlio“ šlovę. Mat dėl savo taikaus nuolankumo nepajėgė atsispirt jų  provokatyvioms atakoms. Ir pulkai „teisybės gynėjų“  drįsta jį viešai maišyti su purvais. Štai romi, kaip avelė, aiškiaregė ir dieviškomis galiomis apdovanota gyduolė Lena Lolašvili padaroma baisuokle ir šarlatane, užpjudoma ir apjuodinama tiek , jog priversta aklinai užsidaryti nuo srutų lavinų .

Dingo tradicija, supermamoms gal  adminai nepaaiškina, jog pulti su  faktinės teisybės vėzdais šventus avinėlius, siųstus jūsų pačių nuodėmių išganymui, apvalymui – ne tik nehumaniška daugumos  požiūriu,  bet ir sveikatai žalinga .Gi tos žurnalistės, kurios dergė Lolašvili, nepranešė viešai apie savo piktybinius navikus, jų kolegių staigias mirtis ir kitus likimo bumerangus , pakirtusius jas  po to, kai jos užpuolė ir tyčiojosi  viešai  iš moters, kurios negalima, nevalia  matuoti pasaulietiniais matais. Stebėjom tik  tragišką „Placebo“ autorės baigtį.

 

Žuvyse kulminuoja Jupiteris. Lietuviški įtikėjimai, religijos  ir idealai  turi tendenciją masiškai išplisti, tapti visuotina bendrybe. Èia galima tik viena dominuojanti  religija, kurios sklaida – nesustabdoma, ji – kaip cunamis. Buvo – komunizmas, dabar – katalikybė, rytoj – nežinia kas , pagal kintamas gyvenimo aplinkybes, kas masiškiau paplis. Ateis ir duos pinigų Briuselis – visi masiškai įtikės ir puls garbinti netradicines mažumas , nors jos to neprašo. Užkariaus mus, tarkim, musulmonai, - ir  mokyklose moment  bus skaitomas Koranas, kaip kažkada  buvo nuoširdžiai giedamas Komunistų partijos himnas. Na gali būti ir Ošo, jei suaktyvins  paslaptingąją rinkodarą iš lūpų į lūpas. Šviežiausiasi pavyzdys, kaip vis greičiau mūsų krašte plinta tikėjimai: www. sėkmėsmokykla.lt . Ar jaunas žmogus gauna bent minimalius  profesinius  įgūdžius, profesijos pagrindus, bent jau kalbų pramoksta? Ne, bet kaip smagu įtikėti ir nušvisti, jog  esi lyderis , nors  realiai tavo potencialas gal  vos vos siekia asistento ar adjutanto lygmenį.

Žuvyse – kritęs Saturnas. Bet kokia dominuojanti, monopolinė religinė sistema, bet koks guru čia – ne amžinas, neturi  tvirtos atramos ir  ilgalaikio autoriteto. Paisoma tik daugumos pasirinkimo, visuotinos nuomonės, o  ja oj kaip lengva čia manipuliuoti. Paleidai pletkų bangą per bobulytes ar aršias visuomenininkes  - ir štai visa Lietuva tiki, kad  Doveika – geras, o Bačkis – „ne  tas“ .  (Žuvų energetike kelia į padanges tik saviškius,  tai puikiai iliustruoja Žuvų tauta – žydai).

Tipiška katalikiško tikėjimo sklaidos istorija – Hypatijos žudynės.

Žr: http://en.wikipedia.org/wiki/Hypatia_of_Alexandria

Visuomenės pažiba,  neeilinių gabumų mokslininkė ir pilietinių teisių gynėja,  didžiųjų Antikos mokslininkų plejados atstovė. Priėmė krikščionybę, nes ėjo išvien su  bendrapiliečiais 1 amžiuje po Kristaus  gimimo. Aleksandrijos popiežius Kirilas , vedamas vienvaldės valdžios  troškulio, nustato prieš ją  tikinčiuosius.Aklai įtikėjusių fanatikų  minia ją žiauriai nužudo, nudobia akmenimis prie bažnyčios altoriaus. Katalikiškos orientacijos Kirilas , vėliau  bažnyčios paskelbtas Aleksandrijos šventuoju, jos kultą liaudyje  išnaudoja savo reikmėms – sukuria šventosios Kotrynos mitą.Taigi ‚dori „krikščionys“ jau kelis tūkstantmečius ima garbinti ir melstis garbingai ir šviesios atminties  moteriai, kurią patys ir  sudorojo.

Apie tai reikia rašyti, nes Neptūnas tuoj tuoj , 2011 metais įtranzuos į Žuvų ženklą (bus iki 2025 m).  Rusijoje plėtosis ekonomika, Australijoje -  gims idealios politinės sistemos ,  kursis daug įdomių, viltingų, dvasiškai turiningų bendruomenių.  O lietuvių tarpe  suvešės beribis religingumas, galintis išvirsti į inkvizicijas, raganų medžiokles, sakrališkiausius  arba – priešingai -  psichologiškai nešvariausius masinius kulto ritualus. Ne, ant laužų nieko nedegins, bet šmeižto ir prasimanymų (dezinformacija) nuotekose išmurkdys visus, kas tik nenorės tikėti tuo, kuo  bus verčiama čia tikėti dauguma. Juk aklai ( iki hyperintelektualaus  apsiputojimo ir neišsenkamos knyginės argumentacijos!)  galima tikėti ir tuo, jog pasaulis - materialus ir objektyvus, jog, anot,  Reformacijos epochos švietėjų, Žmogus  tėra neištyrinėtas-neišmesinėtas materijos gabalas, turintys tik psichikos nukrypimų,  ir jokios žvaigždės-Visatos energijos su tuo žmogbeždžionės mutantu  neturi nieko bendra. Vaikšto toks  autonomiškas,   tik DNR spiralių ir  psichikos kompleksų vingiams pavaldus, su Visata nesusijęs mėsos gabalas ir jaučiasi esąs  Kosmoso centras. Nors jo protas – ribotas, kaip 2 GB USB , į kurį sukrauta viso labo 4-5 šimtmečių  senumo tyrimų ir knygų medžiaga. Nesakau,kad ją reikia ignoruoti, bet jos pagrindu  su rimta "mokslininkų" mina  rūšiuoti nesuprantamus gamtos reiškinius į „tuo – tikiu, nes galiu pamatyti, išmatuoti ir pasverti“, o „tuo – netikiu, nes nematau ir jokia apratūra to nematuoja, taigi darysiu viską, kad to nebūtų ir tuo netikėtų niekas...“ – yra nehumaniška ir nusikalstama.

 

Galima kaip Dagys įtikėti ir tą tikėjimą patetiškai  skleisti, jog  Dievo palaiminta šeima tai : tėtis-mama+vaikai , gimę santuokoje. Galima įtikėti ir tą tikėjimą  su ciniškos žiniasklaidos pagalba plėtoti, jog lietuviai -  neverslių lūzerių tauta. Maža kas užsimanys čia imtis Mesijo vaidmens ir suvarys visus į kokias  seno ar naujo  kirpimo bažnyčias. Va ajurvedos virtuvė jau sklinda po Lietuvą kosminiais greičiais. Faina indams rasti tokią šventai įtikėjusių, lengvatikių rinką ....

Žuvyse išvarytas  Merkurijus. Lietuviški tikėjimai – akli, be proto  ir mąstymo užuomazgų. Dvasios mokytojas liepia stovėti ant galvos –  oo, koks palaiminimas, su malonumu, su pakylėta dvasios būsena verčiuosi, nesvarbu, kad po to – pusmetis su stuburo trauma. Štai  liepia  parduoti tėvų turtą ir keltis gyventi į ašramą, palikus įskaudintą  mylimąjį, ir  aklai įtikėjusi mergina padūmavusiom akimis - net neklausydama širdies, kaip zombė, vykdo nurodymus. Liepia parduoti stomatologinę kliniką ir pirkti sklypą naujai besikuriančioje bendruomenėje – ok, per kelias dienas, su euforine neptūniška būsena, sutvarkomi popieriai ir naginga, veikli šeima  atsiduria

ant plyno lauko, be komunikacijų ant ąžuolyno išvartų, kurių net nematė Dvasios mokytojos pakištame planelyje. Kas jų laukia? Primityvus , bet ekologiškai sveikas  laukinių beždžionių gyvenimas , be žinių ir kultūros, bet užtat šalia  aklai dievinamo mokytojo.

Natūralu, jog krizės metu pasimetę žmonės  ieško užuovėjos, dvasinių orientyrų . Dar natūraliau , jog tuo naudojasi armija dievo vietininkų žemėje- guru , prieš kuriuos lietuviai dėl savo archetipinio charakterio yra pasiryžę  išsirengti iki paskutinio siūlo, nusižeminti ir aklai paklusti, ištirpti jų sukurtoje mitologijoje.  Primenu, jog Dievas į mus žiūri  mylinčiomis artimųjų akimis. Kiek jose yra  ramybės, taikos,  meilės ir gėrio, tiek ir mūsų širdyje – dieviškumo. O visa kita – tik didieji iliuzijų labirintai. Niekas nedraudžia  – jais tikėti . Tačiau  savo  vienintelį gyvenimą paaukoti iliuzijai   - per didelė prabanga ir rizika. .

2009/05/27,  Jupiterio ir Neptūno  jungties Vandenyje  įtakoje