Saules horoskopai

saule@horoskopas.lt
www.horoskopas.lt

 

Straipsniai

2005-02-23

Vandenio eros ABC

Vakaruose jau geras dešimtmetis aktyviai veikia įvairūs centrai, skelbiantys Naujos eros ("New age") gyvenseną bei mąstymą . "Pirmyn, paskubėkite, išaušusi Vandenio era vėluojančių nelaukia", - ragina ezoterikos magistrai ir guru. Pasimetę žmonės iš tiesų skuba - palieka šeimas, klaidžioja po Indiją, Tibetą, Altajų, blaškosi tarp religijų, ilgisi prietarų, burtų. Astrologai į masinį dvasinį sąjūdį žiūri kaip į natūralų reiškinį, būdingą pereinamajam periodui, arba astrologinių erų kaitai. Keičiasi visuotiniai simboliai, vertybės, tikėjimo formos, lyčių vaidmenys, nugrimzta į pasąmonę seni archetipai, eižėja per kelis tūkstantmečius įsišakniję būties pagrindai. Kaip pataikyti į taktą su naujųjų Kosmoso energijų ritmu?

Kas yra astrologinė era?

Astrologinė era - tai laiko ciklas, per kurį lygiadienio taškas dėl Žemės ašies pasvirimo pasislenka atgal per vieną Zodiako žvaigždyną (ne ženklą). Besivystanti žmonijos pasąmonė per tą laikotarpį praturtėja nauja patirtimi ir archetipais. Vidutiniškai viename žvaigždyne lygiadienio taškas išbūna 2369 metus. Dėl ribinių datų, kada baigiasi viena era ir prasideda sekanti, iki šiol ginčijamasi. Yra net 70 skirtingų skaičiavimų. Sutariama , kad pereinamasis laikotarpis trunka apie 700 metus. Todėl tikslios datos, kada prasidėjo Vandenio era, nėra. Iš istorijos matyti, kaip į Žuvų- Mergelės energijų valdomą žmogaus būtį ir sąmonę nuo 18 amžiaus vidurio ėmė skverbtis naujosios - Vandenio eros - idėjos. Pirmiji ženklai - trys Prancūzijos revoliucijos, kai paprastų žmonių minia nuverčia nuo sosto atgrasius karalius, buvo išprovokuotos Urano, Vandenio planetos-valdovės, energijų. Rusijos revoliucija - irgi "uraniškasis" produktas.

Žuvų aukos ir regėjimai

Kad pažintume ateities energijas, reikia suvokti, kaip pasireiškė praeitis. Žuvų ženklą simboliškai valdo Neptūnas. Sąmonę jis veikia kaip lengvas narkotikas, žadinantis lakią vaizduotę, kuriantis fantastinius vaizdinius, skatinantis atitrūkimą nuo žemiškos kasdienybės. Neptūno energija juntama, kai laukiame įkvėpimo, medituojame vienatvėje, užsisvajoję ganome debesis danguje, visiškai pasikliaujame intuicija ir atiduodame savo gtyvenimą į dievų rankas, kai susiliejame per maldą su įsivaizduojamomis dievybėmis, patiriame svaiginamą meilės ekstazę, aukodami save kitam iki paskutinio atodūsio, virpėdami buriame Likimą iš padrikų, protu nepaaiškinamų ženklų. Visa aplinka tokiose būsenose matoma tarsi pro lengvą, protui nepavaldų mistikos šydą, iškreipiantį daiktų kontūrus ir slepiantį daugybę gamtos paslapčių. Kas yra gimtis, mirtis, meilė? Kodėl sergame, kenčiame, kodėl esame išduodami ir paliekami? Neptūno aptakus atsakymas: "Tai - Didžioji paslaptis, kurios nevalia tyrinėti. Būkime nuolankūs, aukokime save, atsukime priešui kitą skruostą, plaukime lyg Žuvys pasroviui orientuodamiesi pagal Apvaizdos ženklus link dvaisnės tobulybės - ir tai bus vienintelis šviesusis ir teisingas kelias."

Bažnyčios apeigose Žuvų energija ypač akivaizdi. Krikštijama vandeniu, nuolankiai priimamas sakramentas, prašoma malonės, klaupiama ant kelių, tyliai meldžiamasi, bučiuojamos nukryžiuotojo kojos. Kiekvienas žodis šiame sąrašė žymi Žuvų energiją. Giliai tikinčiam katalikui tokia bejausmė astrologinė ekspertizė sukelia šventą pasipiktinimą. Tačiau tikėjimas neapsiriboja vienomis formaliomis apeigomis, astrologija tik padeda žmonėms pajusti Laiko Dvasią ir rasti šiuolaikiškesnį būdą pajusti Kūrėjo valią. Kiekvieno asmeninis pasirinkimas lemia, kokią tikėjimo formą pasirinkti.

Krikščioniškosios, kaip, beje, ir kitų religijų, vertybės padėjo žmogui neprarasti savasties chaoso, tikėjimų kaitos laikmečiu, kai besibaigiančios Avino epochos (karai, žiaurumai ir patriarchato įsigalėjimas) energetika silpo. Katakombose besislapstantys Kristaus pasiekėjai, Viduramžių marai, baudžiava, bastūnai ir klajokliai, beraščiai tamsoje skendinčio kaimo varguoliai, slaptieji ordinai - taip reiškėsi tamsioji Žuvų pusė. Apie tai - Breigelio paveikslas "Aklieji". Šviesą skleidė pasišventę dvasininkai, geradariai šviesuoliai arba menininkai. Beje, pasaulio padalijimas į šviesą ir tamsą - taip pat padiktuotas Žuvų simbolikos.

Žuvų ir Mergelės dialogas

Astrologinės eros viduryje ženklą-valdovą atsveria jam priešingas Zodiako rate, prasideda skirtingų energijų sąveika ant savotiškos ženklų ašies . Mergelė semiasi iš Žuvų gailestingumo, pakantumo, o Žuvys iš jos - kuklumo, darbštumo, racionalumo. Sulig Reformacijos judėjimu istorijos arenoje ėmė smarkiau reikštis Mergelės temos. Švietimas, amatai, darbo organizavimas, meistriškumas, praktiškasis protas, privaloma higiena įnešė į chaosą ir religinius karus tvarkos pradą. "Karalius nuogas!" - sušunka pasakoje stebuklais netikintis vaikas. Panašiai Švietimo amžiuje mokslininkai apsiginklavo mikroskopais ir ėmėsi stebėti bei rūšiuoti gyvus padarus pagal plika akimi matomus požymius. Formaliai rakinėjant daiktus, atskirtus nuo visumos, žmogus atsidūrė greta beždžionės, Dievas buvo paskelbtas nesąmone, nes jo niekas nematė, o siela - paliegusios psichikos poetų išmone. Mokslas galutinai atsiskyrė nuo tikėjimo, jį suniekino ir netgi nustelbė.

Mergelės energijos nugalėjo Žuvų mistiką. Deja, Mergelės žvaigždyno plotas - didesnis nei Žuvų, tad technokratiškas bei kritiškasis, neigiantis tai, kas nematoma, protas dėlios daiktus į atskiras lentynas dar ilgokai, net lygiadienio taškui pajudėjus per Vandenį.

Šviesioji Žuvų tema - menas, religija, nuskriaustųjų globa. Neptūno energijos "maitina" muziką, dailę, literatūrą, bažnyčios apeigas. Menininkas, pagautas įkvėpimo, sukuria šedevrą, kuriame idealizuotai arba romantiškai piešia vidaus rega juntamą, giliai suasmenintą tikrovę. Idealūs herojai smarkiai skiriasi nuo prototipų, moterys panašios į Madonas, vyrai - į Romeo. Tačiau gyvenime nebūna tokių aistrų kaip "Otelo" tragedijoje ar Verdžio operose. Vargas tiems, kas kasdienybėje sentimentaliai ieško literatūrinės meilės, kas kino herojų romantika mėgina grįsti savo meilės biografiją.

Silpnosios Žuvys - tai graudi išpažintis, kai apnuoginama jautri meniška siela su visomis nuodėmėmis ir grožybėmis. Badaujama ir vargstama vardan amžino meno, nežemiškų idealų ir galbūt pomirtinės šlovės. Sekama graži pasaka su laiminga pabaiga, kur gėris visada nugali blogį. Šventai tikima stebuklais. Žudomasi iš lemtingos meilės ir išaukštinamas sielvartas, kuris verčia slėptis nuo blogio įtakos karmeličių vienuolyne arba stipresniojo užnugaryje. Donkichotai ar donžuanai ieško idealo ir kovoja pavieniui su vėjo malūnais. Širdgėla skandinama bohemos liūne, kol vieną stebuklingą rytą staiga nuskaidrėjama tyru, kaip ašara, eilėraščiu, pulsuojančiu dieviškąja harmonija. Patiriamas katarsis, arba momentinis sielos apsivalymas, įsijautus į Grynąjį meną arba palietus šventąją relikviją.

Šimtmečius amžininkų sielas valdė Neptūno energijas pasitelkę genijai - Šekspyras, Rafaelis, Mocartas, Bethovenas, Mahleris ir t.t.. Neįprasta, ar ne matyti vienoje eilutėje suplaktus iškiliausių asmenybių vardus? Tačiau Vandenis mėgsta paradoksalų humorą. Laiko gaišatis - eikvoti energiją piktinantis, kodėl McDonaldso vaikams artimesni draugiški vėžliukai nindzės - Leonardas, Mikelandželas, Donatelas ir Rafaelas. Išgyventi, kodėl milijonai dievina ne bažnytinę, o dainuojančią Madona, be skrupulų užsigulusią altorių. Tačiau tai, ką ji daro, astrologiškai yra teisinga: "Dievas yra gyvybė, o ne statulos. Dievas gali būti ir tu, tik pajusk savyje Kūrėjo (ne griovėjo!) dvasią."

Simbolių kaita

Įsigalint naujiems simboliams, senieji gėdingai išgujami. Vandenio simbolis - paprastas žmogus su dviem ąsočiais. Iš vieno pilamas gyvybės vanduo, iš kito - mirties.Mirties vanduo nuplauna visa, kas atgyvenę, kas nepulsuoja ugnies energija, kas neteikia ENERGIJOS paprastų žmonių arba masių gyvenimui. Taip poetą Rembo žmonių sąmonėje užgožia raumenų kalnas Rembo. "Bet tai nėra nei gerai, nei blogai, - atlaidžiai šypsosi Vandenis. - Rinkitės tą, kuris atitinka jūsų IQ ir nekritikuokite kitų skonio . Vieniems - Umberto Eco ir broliai Koenai, kitiems - P.Malūkas ir "Pūko radijas" . Tereikia sugyventi draugiškai, kaip sakė katinas Leopoldas - be mergeliškos patyčios ar žuviško nusišalinimo nuo problemų.

Laiko dvasiai nejautrūs menininkai, kurie anksčiau jautėsi tarpininkais tarp žmonių ir dievų, protestuoja: "Visuotinis dvasios nuosmukis! Komercinis kičas!". Merdėja dykumų pavargėliai Š.Barto filmuose, šaukia tamsos tyruose didingi, bet tokie skaudžiai vieniši herojai E.Nekrošiaus spektakliuose. Miršta simboliai, traukiasi nebūtin pakylėtoji, simbolinė, idealizuotoji Žuvų dvasia. Tikrasis, prieš kelis šimtmečius gyvenęs, pagiringas prancūzų poetas Rembo tai išvydęs galbūt nuliūstų, prisiliuobtų ir pareikštų mums, klajojantiems po supermarketus: "Durnių laivas" . Ir būtų teisus - mat cirkus krečiantis Vandenis, yra šiek tiek trenktas. Mergeliškai pareigingi ir žuviškai pamaldūs valstiečiai senose pasakose išsityčiojo iš trečio brolio Jono, pasikinkiusio kiaulę. Tačiau būtent jis - kaip iš akies luptas, krizenantis Vandenis, kitu kampu pasukęs smegeninę, laimėjo Princesę. Šiandien laimėtų manekenę arba Holivudo žvaigždę. Maža, bet svarbi smulkmena - pakeliui į rūmus Jonas traukė iš bėdų visus, kas tik prašė pagalbos. Žuvys tikėjo,kad kada nors atjos Princas ant Balto žirgo ir kantriai jo ilgėjosi, regėjo sapnuose. Vandenio moterys pasakomis netiki, jos žino, kas joms patinka, su kuo jaustųsi laisvos ir nepriklausomis - ir atvirai veikia vardan mylimojo arba... jį palieka,kai buvimas kartu žlugdo svajones ir laisvą prigimtį.

Vienijanti Urano dvasia

Vandenio valdovas Uranas astrologijoje žymi nematomų energijų srautus. Žmogaus kūne - tai Kundalini ir prana energija. Aplinkoje - elektra, radijo ir televizijos bangos, lazerio spinduliai, galingos Kosmoso energijos. Žuvų valdovas Neptūnas "gamina" mūsų vaizduotėje lakius vaizdinius, sapnus, intuityvias nuojautas, kurios išsipildo su tokia pat tikimybe, kaip būrėjos spėjimai. Uranas aktyvuoja aukštąjį intelektą, paradoksalų protą ir abstraktųjį mąstymą, pasireiškiantį per staigius, intuityvius nušvitimus arba idėjų blyksnius. Štai atradimo džiaugsmu spinduliuoja mokslininkas: "Eureka!" Laimingas - jis rado žaibišką problemos sprendimą, kuris negimtų, jei autorius nebūtų prieš tai pasisėmęs specialių žinių, kitaip tariant turėjęs pakankamai informacijos. Dar didesnė laimė, kai atradimu džiaugiasi bendraminčiai ar jo bendruomenės nariai.

Uranas globoja draugus,keistuolius-išradėjus, apsėstus idėjomis, neatskleistus ir nesugebančius prasimušti talentus, skelbia revoliucijas, pažangias permainas, gaisrus, oro katastrofas, meteorų liūtį. Pozityviąją Urano energiją panaudoja lakūnai, kosmonautai, gelbėtojai, kompiuterių specialistai, programuotojai, taip pat dirbantys su dideliais informacijos kiekiais, kuriuos reikia sparčiai apdoroti. Negatyvioji Urano energija veikia teroristus, maniakus, padegėjus, hakerius. Psichologinį jų tipą išsamiai aprašė F.Dostojevskis romane "Nusikaltimas ir bausmė", tačiau net genijaus įžvalga negalėjo numatyti, kad vienas žmogus dabar pajėgus daugiau negu užmušti vieną senutę. Iš TV ekranų jau matome, kaip tai atrodo: "Išjuoktas paauglys iššaudo pusę planetos.", "Į pogrindį įvaryta sekta išnuodija Tokijo gyventojus". O.ben Ladenas (Žuvys) terorizuoja visą planetą (Vandenis).

Plačiąja prasme Uranas valdo liaudį, todėl išskirtinis dėmesys skiriamas paprastam, eiliniam žmogui, kurio sprendimai lemia istorinius procesus. Nuo onos, jono, virgos, mariaus priklauso, kais bus rytoj - įsivyraus apokaliptinė anarchija ar tikrasis, ne bolševikinis komunizmas, kur "kiekvienam pagal poreikius, iš kiekvieno pagal sugebėjimus." Štai įvyksta Žemės drebėjimas - ir milijonai žmonių, pripuolę prie televizoriaus ekranų ar radijo taškų išgyvena solidarų skausmą, siunčia į nelaimės vietą humanitarinę pagalbą. Tai - tipiška Vandenio reakcija. Ypač globalinės Urano energijos juntamos tiesiogiai transliuojant Olimpiadas. Pergalės šūksnis ar pralaimėjimo atodūsis žaibiškai nuvilnija per milijonų širdis. Uranas tarsi leidžia pajusti, kas mus vienija. Jausmai, mintys ir idėjos.

Labiausiai Vandenio eroje išryškėja komandiniai principai, savitarpio pagalba ir nesavanaudiškumas. Lozungai - "Vienas už visus, visi už vieną.", "Vienybė, lygybė, brolybė."Vertybių skalėje draugystė ir laisvė iškeliama aukščiau nusižeminimu persunktos asmeniškos meilės (Žuvų palikimas). Meilė, kylanti iš abipusės laisvės, iš žadinanti kūrybiškumą, o ne prislegianti nepakeliamos atsakomybės našta. Tai - sunkiausias Vandenio uždavinys, kurį reikia išspręsti, atsikratant senų santykių modelių. "Svieto lygintojas" Uranas griauna sienas, trina sąmonėje rasinius, tautinius, turtinius netgi lytinius skirtumus.Pozityvuis pradas vienija vardan išlikimo, tamsusis griauna vardan anarchijos.

Vandenio "meniu"

Norint prisitaikyti prie naujų Kosmoso energijų, pirmiausia reikia atsakyti į pagrindinius klausimus: "Ar gerai pažįstu save? Ko noriu iš gyvenimo? Kokia mano svajonė? Kaip jos sieksiu? Kas dar turi panašią svajonę? ". Vandenio eroje atsiveria unikali galimybė pačiai režisuoti savo Likimą. Pirmiausia reikia turėti gražią viziją - nusipiešti Neptūno energijų pagalba vaizduotėje ateities filmuką ir juo nuošridžiai patikėti. Naujoje eroje norai pildosi - tai sunkiausia suvokti. Imkite pavyzdį iš rusų (Urano globotinių) liaudies pasakos herojaus gailestingojo Jemelios, kuris sugavo lydeką ir gyveno pagal principą "Lydekai paliepus, man panorėjus."

Lydeka - tai tikėjimas, kad gali pasiekti viską. Jis suveda su reikalingais žmonėmis, pakužda tiesiausią kelią į svajonę. Kaip? Labai paprastai. Atsisėsti vakare prešais saulėlydį ir mintyse peržiūrėti spalvingą filmą apie tai, kad esi, tarkim, kino žvaigždė. Juokinga? Jokiu būdu, nes į paprasto žmogaus vizijas ir idėjas Vandenis reaguoja rimtai. Juk idėjos sklando ore, o uraniškos idėjos skriete nuskrieja pas tą, kuriam skirtos. Ir štai ryte prabudus randi laiškelį elektroninėje pašto dėžėje. Klasiokė dirba vaizdajuosčių nuomos punkte Holivude, o jos nuolatinis klientas - S.Spielbergas ieško strazdanotos, geltonkasės aktorės. Didžiausia problema - kaip atsiplėšti nuo įprastų darbų, atsikratyti vidinių stabdžių "O jeigu manęs nepaims? Kaip grįšiu, gal viską prarasiu?"Taip svajonė subliūkšta ir nieko neįvyksta..

Kelis tūkstantmečiuas Žuvų išpuoselėtas nuolankumas ir skurdo baimė kausto draugišką Vandenio kvietimą per vieną dieną įšokti į srautą su gyvuoju vandeniu. Juk socialinė sistema leidžia bent jau prasimaitinti, išsiveržiant iš slogių, beviltiškų aplinkybių. Tik reikia žinoti savo teises, t.y.būti informuotiems. Bijote ir laukiate princų bei kolūkio pirmininkų nurodymų? Tuomet telieka murkdytis mirusio vandens kūdroje, melancholiškai (ak, tos Žuvys…) pavydžiai stebint, kaip kitiems sekasi. Arba dirbti iki devinto prakaito pasitelkiant Mergelės energijas ir visvien … nieko nepasiekti - tik ligų ir nuoskaudų maišą.Ką daryti jei svajonės nėra? Grįžti į laimingas vaikystės dienas ir prisiminti, kokie žaidimai traukė. Astrologai tai pavadintų - pereiti po Vandenio vaivorykšte į kitą laiką ir pasisemti gerų energijų. Arba pasiimtiiš praeities pamirštą svajonę ar užgniaužtus talentus. Žuviškas tikėjimas jau nepadės,nes Vandenis už iliuzijas kaipmat apipurškia mirusiu vandeniu:)2002 balandis